Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Daisy Janssen; hierna te noemen “de yogastudio”  

Januari 2014 
 
Artikel 1 De overeenkomst
1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Daisy Janssen.
1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
1.4) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 
Artikel 2 Betaling
2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de maand te betalen middels overschrijving naar het Rabobank bankrekeningnummer NL39 RABO 01503.47.316 ten name van Daisy Janssen.
2.2) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
2.3) Bij een halfjaar en een jaarabonnement dient het verschuldigde bedrag in één keer overgemaakt te worden.
2.4) Op feestdagen zal de yogastudio gesloten zijn, Dit zal tijdig worden aangegeven op de website en in de yogastudio.
2.5) Feestdagen die buiten de schoolvakanties vallen, kunnen op een later tijdstip ingehaald worden.
2.6) De vakantiesluiting van de yogastudio wordt aangegeven op de website.
2.7) tijdens een langere sluiting van de yogastudio (een week of langer) of vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal de geldigheidsduur van de kaart worden verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven.

Artikel 3 Uitsluiting
3.1) De yogastudio heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3.2) De yogastudio heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.
 
Artikel 4 Kleding en handdoek
4.1) Het dragen van schoeisel in de yogazaal is niet toegestaan.
4.2) Het gebruik van een handdoek is verplicht tijdens de mat oefeningen.
 
Artikel 5 Drinken en eten
5.1) In de yogazaal is het niet toegestaan om te eten.
5.2) Drinken mag worden meegenomen in een afsluitbare fles of bidon.
 
Artikel 6 Gemiste lessen
6.1) Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald.
6.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
6.3) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met de yogastudio zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.
 
Artikel 7 Annulering door Yogastudio Daisy Janssen
7.1) De yogastudio heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
7.2) De yogastudio heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.
 
Artikel 8 Wijzigingen
8.1) De yogastudio behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1) De yogastudio verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
9.2) De yogastudio is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.
 
Artikel 10 Toepasselijkheid en geschillen
10.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de yogastudio betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
10.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door de yogastudio.
10.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van de yogastudio behoudens hogere voorziening.
 
Artikel 11 Opzegtermijn
11.1) Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email of post, waarna je een bevestiging van ons ontvangt. Bij het niet tijdig opzeggen wordt een maand opzegtermijn in rekening gebracht. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met de yogastudio.
11.2) Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.
 
Artikel 12 Privacy
12.1) Persoonsgegevens die worden verzameld en beheerd door de yogastudio, zullen niet aan anderen verstrekt worden.
 
Daisy Janssen
Steenstraat 28a
5831 JE Boxmeer
Mobiel 06-27093109
 
yogasukhada@gmail.com
www.daisyjanssen.nl

Rabobank: NL39 RABO 01503.47.316 t.n.v. Daisy Janssen
KvK: 17217753